Huidige Projecten 

Hieronder vindt u een selectie van de projecten waar ik me momenteel mee bezig hou of heb gehouden. Geregeld lopen er nog wat kleinere projecten naast. Sommige lopende onderzoeken worden niet vermeld op deze pagina.

--- Onderzoek 

In het vizier -  In dit onderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in de aard van niet-seksueel geweld onder jongeren met een digitaal component en proberen we handelingsperspectief te bieden voor de politie en andere ketenpartners om dit tegen te gaan. (In opdracht van Politie & Wetenschap, in samenwerking met Mehlbaum Onderzoek, ACV Research en Bureau Broekhuizen)

Jonge Aanwas - Om meer inzicht te verkrijgen over de in- en uitgroeimechanismen van jongeren in de georganiseerde misdaad interviewen wij de doelgroep. (In opdracht van Taskforce RIEC Zeeland West-Brabant ism Bureau Bervoets) 

Nieuwe tijden - Governance in de opsporing. Toegespitst op samenwerkingsprincipes en (praktijk)dilemma’s. Het gaat bij governance in de opsporing om het aandeel van en de samenwerking met derden in opsporingszaken. In een rol van melder of aangever, maar zeker ook als leverancier van kennis en informatie en medespeurder. (In opdracht van Politie & Wetenschap, in samenwerking met Bureau Bervoets en Bureau Broekhuizen)

Onderzoek naar dreiging georganiseerde misdaad op politiewerk. Dit onderzoek wil in kaart brengen wat de dreiging vanuit de georganiseerde misdaad betekent voor het politiewerk en welk handelingsperspectief er is voor de politieorganisatie om de impact van de dreiging te minimaliseren. (In opdracht van Politie & Wetenschap, in samenwerking met Mehlbaum Onderzoek en Bureau Broekhuizen)

Witwassen door middel van commercieel onroerend goed in Leiden. Voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning heeft de gemeente Leiden een vergunningplicht geïntroduceerd voor specifieke bedrijfsmatige activiteiten in de gemeente. Het doel is het tegengaan van een malafide ondernemersklimaat. Vanwege de vergaande inmenging door de lokale overheid, is het van belang dat de noodzaak van het aanwijsbesluit wordt onderzocht (ism Gemeente Leiden en Van Ginneken & Partners).

-- Interim

2023 - heden. Senior Analist Team Veiligheid. Hier draag ik bij aan de doorontwikkeling van de afdeling. Daarnaast voer ik tactisch-, strategisch-, casusgericht- en fenomeenonderzoek uit naar verschillende veiligheidsvraagstukken binnen de gemeente Arnhem.

2021 - heden. Adviseur Ondermijning. Bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam draag ik zorg voor het schrijven en uitvoeren van het programma ondermijning binnen de gemeente. Afgeronde Projecten

--- Onderzoek

2023 Drugshandel en -gebruik. Voor een gemeente doen we een verkennend onderzoek naar drugshandel en -gebruik binnen de gemeente. (In opdracht van de betreffende gemeente, ism Mehlbaum Onderzoek)

2023 Meldingsbereidheid van overheidsprofessionals. Gericht op een VPD doen wij onderzoek naar het verbeteren van de meldingsbereidheid van geweld en intimidatie op de werkvloer door burgers naar overheidspersoneel. (In opdracht van met Ministerie van BZK ism Bureau Broekhuizen en Mehlbaum Onderzoek) 

2022 Digitale podiumprojecten. Voor de portefeuille GGP brengen we acht veelbelovende en succesvolle digitale initiatieven en projecten in kaart om ze een podium te geven. Zij worden beschreven in een handzaam document en worden toegelicht in een conferentie. (Bureau Broekhuizen en Mehlbaum onderzoek)

2022 - Kijk op drugs. Het in kaart brengen van drugsgebruik en -handel onder schoolgaande jongeren in Uithoorn. (Bureau Bervoets)

2021-2022 - Project doorontwikkelen jongerenaanpak. Voor een gemeente in Nederland doen wij onderzoek naar de jongerenaanpak waarbij opvolgend een werksessie wordt gehouden om deze te innoveren en verbeteren. (ism Bureau Bervoets)

2021-2022 - Evaluatie RIEC. Voor het RIEC voeren we evaluaties uit. Het is belangrijk om periodiek in beeld te brengen in hoeverre projectgroepen effectief werken: behalen ze de vastgestelde doelen? En zo niet, wat zijn hiervoor de redenen? (ism Bureau Broekhuizen)

2021 - Quick-Scan Bestuurlijke weerbaarheid. In een aantal kleine gemeenten in Nederland voeren we een Quick-scan uit naar de bestuurlijke weerbaarheid (ism Bureau Broekhuizen). 

2020-2021 - Jonge Aanwas Den Haag De zorg bestaat dat jongeren worden gebruikt om te runnen of te dealen en zo betrokken raken bij georganiseerde drugshandel. Het RIEC Den Haag heeft behoefte aan een onderzoek waarin wordt nagegaan wat de aard en omvang is van de jonge aanwas in de (georganiseerde) drugscriminaliteit in regio Haaglanden. Daarbij wordt ook onderzocht welke processen ertoe leiden dat jongeren daarin terechtkomen en hoe die betrokkenheid voorkomen kan worden. (ism Bureau Bervoets, Bureau Broekhuizen & Bureau Beke in opdracht van RIEC Den Haag) 

2020-2021 - Zuiver op de graat Dit onderzoek heeft tot doel om inzicht te krijgen in de verwevenheid tussen maritieme drugssmokkel en de visserijgemeenschappen. Op basis van de verkregen inzichten bieden we handelingsperspectief om de bewustwording en weerbaarheid van de visserij hiertegen te vergroten. Tevens is aandacht voor de wijze waarop contact kan worden gelegd met visserijgemeenschappen. (ism Mehlbaum Onderzoek in opdracht van Politie & Wetenschap)

2019-2022 - Meldingsbereidheid Ondersteunende werkzaamheden voor een onderzoek naar meldingsbereidheid. (ism Bureau Broekhuizen in opdracht van Taskforce RIEC Brabant-Zeeland)

2019-2022 - Ontschotting verzocht Ik ondersteunde Bureau Bervoets bij het project 'Ontschotting verzocht' in de vorm van een werkervaringsplek. Het is een onderzoek naar de samenwerking tussen grijs en blauw in combinatie met gebiedsgebonden opsporing in hechte leefgemeenschappen. (ism Bureau Bervoets & Bureau Broekhuizen in opdracht van Politie & Wetenschap)

2020 - Digitale Wijksafari Om de praktijk dichter bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid te brengen en vice versa organiseerden wij een digitale wijksafari. Via breakout rooms werden er vijf verschillende pijlers van het Ministerie gepitcht waarna het Ministerie en praktijkmedewerkers met elkaar in gesprek konden. (Marcel van de Ven)

2019 - Met de blik van nu...  Een retrospectieve analyse van de aanpak van een jeugdgroep (Bureau Bervoets & Bureau Beke in opdracht van gemeente Ridderkerk). 

2019 - Iedereen doet het toch? Het in kaart brengen van drugsgebruik onder schoolgaande jongeren in Gouda. (Bureau Bervoets & Bureau Beke in opdracht van gemeente Gouda)


--- Interim

2022 - Adviseur Openbare orde en Veiligheid - Jeugd&Veiligheid. Bij de gemeente Boxtel en St.Michielsgestel ben ik werkzaam als OOV'er met een specialisatie op het thema; Jeugd en Veiligheid. Ik ontwikkel de jeugdaanpak door en ben inzetbaar voor allerlei hand- en spandiensten in het veiligheidsdomein. (KA Research)

2021-2022 - Coördinator VPT & Integriteit. Bij een gemeente in Zuid-Holland. Het doel is om het beleid te actualiseren en implementeren. Belangrijke thema's die bij veel gemeenten hoog op de agenda staan en waar blijvende aandacht voor moet zijn. Als coördinator zorg ik er voor dat de plannen worden vertaald naar concrete werkafspraken en ben ik het aanspreekpunt voor nieuwe VPT en integriteitscasuïstiek (SEQU b.v.)

2020 - Informatieanalist en casusregisseur 'jonge aanwas'. Voor de Gemeente Gouda verzorg ik de informatieanalyse en casusregie met betrekking tot jonge aanwas in de gemeente. Ik ontwikkel en onderhoud de data-analyse en maak een interventie 'menukaart' om scherp te krijgen wat er gedaan kan worden in bepaalde casussen volgens een nog te ontwikkelen stappenplan (Gemeente Gouda)

2019 - Top-X, jeugdgroepen, gebiedsscan & bestuurlijke aanpak. Ondersteunende werkzaamheden voor een Politie Basisteam zoals de ontwikkeling van de nieuwe topX aanpak, de aanpak van een criminele jeugdgroep, het schrijven van de gebiedsscan en het schrijven van bestuurlijke rapportages voor de gemeente. (Politie Gouda)